deleteVulnerabilitiesById

Delete vulnerabilities by array of Ids

deleteVulnerabilitiesById(
input: DeleteVulnerabilitiesByIdInput!
): DeleteVulnerabilitiesByIdPayload

Arguments#

input (DeleteVulnerabilitiesByIdInput!)#

Parameters for DeleteVulnerabilitiesById

Type#

DeleteVulnerabilitiesByIdPayload#

Autogenerated return type of DeleteVulnerabilitiesById